Regulamin


 1. Postanowienia ogólne
 2. Definicje
 3. Rodzaj i zakres usług elektronicznych
 4. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
 5. Warunki rozwiązania umów o świadczenie usług elektronicznych
 6. Tryb postępowania reklamacyjnego
 7. Własność intelektualna
 8. Postanowienia końcowe
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Strona ciemnastronawiosny.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
  2. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę ciemnastronawiosny.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
  3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę ciemnastronawiosny.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
  4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Strony ciemnastronawiosny.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
  5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
   1. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
   2. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
   3. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 2. DEFINICJE
  1. REGULAMIN – niniejszy regulamin Strony.
  2. USŁUGODAWCA – właściciel Strony ciemnastronawiosny.pl
  3. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
  4. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony.
 3. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH
  1. Przedmiotem świadczenia Usług jest umożliwianie korzystania z zawartości Serwisu, zgodnie z udostępnianymi funkcjonalnościami Serwisu, charakterem danej Usługi oraz własnymi potrzebami, z zastrzeżeniem przestrzegania obowiązującego prawa.
  2. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Strony korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
    • przeglądanie zawartości Serwisu – usługa informacyjna polegająca na udostępnianiu treści na indywidualne żądanie Usługobiorcy (poprzez wyświetlenie strony o określonym adresie URL)
  3. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 4. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
  1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
  2. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony
  3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
   1. komputer z dostępem do Internetu,
   2. dostęp do poczty elektronicznej,
   3. przeglądarka internetowa
    • Internet Explorer w wersji 11 lub wyższej
    • Edge 14 lub wyższej,
    • Firefox w wersji 49 lub wyższej,
    • Chrome w wersji 49 lub wyższej,
    • Safari w wersji 9.1 lub wyższej,
    • Opera w wersji 42 lub wyższej,
    • iOS Safari w wersji 10.1 lub wyższej,
    • Android Browser w wersji 4.4 lub wyższej
   4. włączenie w przeglądarce internetowej obsługi protokołu HTTPS, plików Cookies oraz Javascript.
  4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
  5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
  6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 5. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
  1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
   1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Strony Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]
   2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
   3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
   4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.
 6. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
  1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem ciemnastronawiosny.pl, w szczególności dane do map i treści artykułów, korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością ciemnastronawiosny.pl, chyba że zaznaczono inaczej. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości będącej własnością ciemnastronawiosny.pl, bez zgody Usługodawcy.
  2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość będącej własnością ciemnastronawiosny.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
 7. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
  1. Wszystkie informacje zawarte w Serwisie mają jedynie charakter informacyjny i edukacyjny. Informacje zawarte w serwisie nie mogą być traktowane jako porady medyczne, w żaden sposób nie zastępują porady lekarskiej. Zamieszczone treści o lekach nie są jakąkolwiek formą reklamy, a jedynie ogólną informacją o leku. Jeśli masz wątpliwości co do użycia, bezpieczeństwa i skuteczności preparatu, albo liczby kleszczy bądź zachorowań w Twoim rejonie, skontaktuj się ze swoim lekarzem weterynarii. Mapy przedstawiające miejsca znalezienia kleszcza nie są mapami ryzyka ukąszenia przez kleszcza ani ryzyka zachorowania na choroby odkleszczowe ani również nie dają żadnej gwarancji ilości znajdujących się tam kleszczy oraz skuteczności jakiegokolwiek preparatu bądź substancji czynnej. Usługobiorca zwalnia Usługodawcę z jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku korzystania z Serwisu.
 8.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Umowy zawierane za pośrednictwem Strony zawierane są zgodnie z prawem polskim.
  2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

Aktualizacja regulaminu: 2 czerwca 2022r